Cafe Black and White tại TP Hà Tĩnh

Để quản lý chặt chẽ, giảm thiểu thất thoát trong việc quản lý. Black and White đã lựa chọn phần mềm quản lý tính tiền HATINHIT cùng đồng hành.

 

 

 

 

Gọi ngay: 0936.569.579